Kleipijp D-92

                   
 

Beschrijvingssystematiek

1a. Freek Mayenburg
1b. Gouda
2a. Ovoide
2b. Wapen van Hamburg
2c. Wapen van Gouda S / Wapen van Gouda S
2d. L gekroond
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Radering  rondom bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Derde kwart 18e eeuw
5. Gouda
6. Frans Verzijl
7. -

Literatuur:

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 


   

 

 

Copyright Aad Kleijweg