Kleipijp 77

 

  

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg
1b. Zwolle Havezate Werkeren
2a. Trechter
2b. Melkman / Melkmeid
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f. Gebotterd
2g. Geen radering rondom de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1690 - 1710
5. Gouda of Zwolle
6. -
7. [1. Blz. 121 Afb. 10]

Literatuur:

[1] F.H.W Friederich: Pijpelogie

Copyright Aad Kleijweg