Grospenning 9

    

Beschrijvingssystematiek

1a. Aad Kleijweg (Schenking LB)

1b. Gouda 

2a. Grospenning

2b. Wapen van Utrecht / Wapen van Utrecht
2c. -
2d. -
2e. -
2f.  -
2g. -
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. Tweede helft 18e eeuw

5. Gouda
6. -
7. [1. Blz. 6 tem 9]
8. Duit afdrukken op Goudse grospenningen

Literatuur:

[1] Aad Kleijweg "Duit afdrukken op Grospenningen" Detector Magazine 172 september 2020Copyright Aad Kleijweg