Kleipijp D-1762

  

 

 

 

       

Beschrijvingssystematiek

1a. Peter Bakker 2728
1b. Gouda

2a. Dubbelconisch
2b. Barokke versiering Roos gekroond / Barokke versiering Roos gekroond
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. -
3b. -
3c. -
4. 1630 - 1650
5. Gouda
6. -
7. -

Literatuur:


 

Copyright Aad Kleijweg