Kleipijp D-2706

   

    

 

Beschrijvingssystematiek

1a. FM
1b. Gouda. Uit de gedempte Raam

2a. Dubbelconisch

2a. Dubbelconisch
2b. Barok: Bloem versiering / Bloem versiering
2c. -/-
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. Barokke versiering
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. ± 1630 - 1650
5. Gouda
6. -
7. -

Literatuur:

 

 

 

Copyright Aad Kleijweg