kleipijp 1912

 

 

 

         

 

Beschrijvingssystematiek 

1a. Aad Kleijweg
1b. Rotterdam
2a. Trechter
2b. -
2c. Stip / -
2d. -
2e. Ongeglaasd
2f.  Gebotterd
2g. Geen radering bij de ketelrand
2h. -
3a. Versiering getand en radering 
3b. Ongeglaasd
3c. -
4. 1690 - 1720
5. West Nederland
6. -
7. -

Literatuur:

 

Schenking: Jan Verschuren 

 

 

Copyright Aad Kleijweg